T-VER

Thailand Voluntary Emission Reduction (T-VER)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้ง ลดความยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอนการดําเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนําปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ T-VER จําหน่ายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้

Validation/Verification Process

ประโยชน์ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ของประเทศไทย (T-VER)

นอกจากจะเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคาร์บอนเครดิต (TVERs) ที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และการดําเนินโครงการ T-VER ยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกับสังคม และชุมชน เช่น ลดต้นทุนการใช้พลังงาน ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น การสร้างงานในท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

การบริการของ สรอ.

การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ตามขอบข่าย

1:   Energy industries

13: Waste handling and disposal

Download form:

Request for ISO 14064-2 and/or T-VER services

You are here: