ISO 14064-2

ISO 14064-2 Greenhouse gases – Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements หรือ ข้อกำหนดและข้อแนะนำโครงการสำหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบและการรายงานผลการปลดปล่อย หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) คือ ก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ ทั้งที่อยู่ในธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี

ก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาตินั้นประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมและนำมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านั้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ การเกษตร  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการจัดการของเสีย ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทุกชนชาติต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศโลก การปฏิบัติที่จะจำกัดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในบรรยากาศโลก เริ่มจากกระบวนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการจัดหาวิธีการหรือโครงการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะต้องมีการะบวนการในการวัดปริมาณ การเฝ้าระวัง การรายงาน และการทวนสอบการปลดปล่อยของปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ISO 14064-2 เป็นมาตรฐานที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนด และให้คำแนะนำระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การติดตามตรวจสอบ และการรายงานกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดการปล่อยหรือเพิ่มการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการวางแผนโครงการ การระบุและเลือกแหล่งกำเนิด แหล่งดูดซับ และแหล่งกักเก็บที่เหมาะสมกับโครงการ และสภาวะอ้างอิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงการ การติดตามตรวจสอบ การวัดปริมาณ การจัดทำเอกสาร การรายงานผลการดำเนินโครงการ และการจัดการข้อมูลคุณภาพ

ISO 14064-2 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ที่ประสงค์จะจัดทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวิธีการประเภทอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินโครงการ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Validation/Verification Processประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14064-2

  • ส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความสม่ำเสมอ และความโปร่งใส ของการเฝ้าระวัง และการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
  • สนับสนุนให้เกิดความสามารถในการติดตามสมรรถนะและความก้าวหน้าของการลดก๊าซเรือนกระจก
  • ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง อาจนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิต หรือทำการชดเชยคาร์บอนกับองค์กรอื่นๆ
  • การบริการของ สรอ.
  • การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) ก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐาน ISO 14064-2

Download form:

Request for ISO 14064-2 and/or T-VER services

You are here: